Přeskočit na obsah

GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Top tenis s.r.o. se sídlem Blažimská 1781/4 Praha 4, IČO 24848000 (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce:

Společnost: Top tenis s.r.o.

kontaktní osoba: Marek Šusta

adresa: Blažimská 1781/4 Praha 4

web: www.tenisovecentrum.cz

email: info@tenisovecentrum.cz

telefon: +420 731 888 111

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Správce zpracovává osobní údaje a informace, které mu poskytne sám klient při rezervaci sportoviště, nebo které správce získal na základě plnění uzavřené smlouvy, vyplněné závazné přihlášky, nebo poskytnutého souhlasu. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. U závazných přihlášek a smluv navíc klient poskytuje bydliště, datum narození, rodné číslo a uvádí svou zdravotní pojišťovnu, případně další údaje, které dobrovolně uvede.

2.2. Správce dále zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu pro zajištění prezentace na veřejnosti. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, věk, fotografie, videa a sportovní výsledky.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Osobní údaje zpracováváme za účelem:

  1. splnění závazku, naplnění práv a povinností správce jakožto poskytovatele sportovních služeb
  2. za účelem plnění právních povinností, které správci ukládají obecně závazné právní předpisy
  3. zpracování nezbytně nutné pro účely oprávněných zájmů správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit)

4. Kdo má přístup k údajům?

4.1. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně společností Top tenis s.r.o. Kromě společnosti Top tenis s.r.o. jsou dalšími příjemci orgány veřejné moci (např. finanční správa, ČSSZ, zdravotní pojišťovny) a další příjemci vyplývající z řádného plnění zákonné a smluvní povinnosti (např. auditoři, daňoví poradci).

4.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

4.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

5. Jak dlouho údaje zpracováváme?

5.1. Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

5.2. U osobních údajů zpracovávaných na základě poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu nebo po dobu, než je odvolán poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů.

5.3. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí správce pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je správce vázán.

5.4. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

6. Jaká jsou vaše práva?

6.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na správce a požadovat:

  1. právo na přístup ke svým osobním údajům
  2. právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
  3. právo na výmaz osobních údajů
  4. právo vznést námitku proti zpracování
  5. právo na přenositelnost údajů
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1. odst. 2. této informace.

6.2. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností správce se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Bezpečnost

7.1. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7.2. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.3. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.4. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem případně mechanickými prostředky.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Odevzdáním vyplněné a podepsané přihlášky, případně odesláním formuláře či zprávy z internetových stránek potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. Správce je oprávněn tuto informaci o zpracování osobních údajů změnit. Novou verzi informace o zpracování osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tato informace o zpracování osobních údajů je veřejně dostupná prostřednictvím webové stránky správce, slouží zejména pro informování subjektů údajů v souladu s právními předpisy upravujícími podmínky pro zpracování osobních údajů a je účinná od 25. 5. 2018.

Novinky

Nábory dětí do tenisové školy

Provádíme nábory detí do tenisové školy. Přijímáme nové žáky již od 5 let. Nabízíme skupinové a individuální tréninky. Přijďte nezávazně a zdarma vyzkoušet tenisové lekce naší tenisové školy. Navštivte dny otevřených dveří v následujících termínech: pondělí... Číst více

Tenisové tábory budou!

Vážení sportovní přátelé, vláda schválila, že se letní tábory při zachování příznivé epidemiologické situace budou moci uskutečnit od 27. června. To znamená, že se všechny naše plánované tenisové tábory a soustředění budou konat bez omezení. Rádi bychom vám tímto... Číst více

Tenisové kurty v provozu

Vážení tenisté, vzhledem k nařízení vlády nelze v nouzovém stavu používat šatny. Zároveň je uzavřený vstup do hotelu. Z těchto důvodů je uzavřena i tenisová recepce. Platbu prosím provádějte v hotovosti přímo na tenisových kurtech u našich zaměstnanců. Budeme rádi,... Číst více