Zum Inhalt springen

GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Top tenis s.r.o. se sídlem Blažimská 1781/4 Praha 4, IČO 24848000 (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce:

Společnost: Top tenis s.r.o.

kontaktní osoba: Marek Šusta

adresa: Blažimská 1781/4 Praha 4

web: www.tenisovecentrum.cz

email: info@tenisovecentrum.cz

telefon: +420 731 888 111

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Správce zpracovává osobní údaje a informace, které mu poskytne sám klient při rezervaci sportoviště, nebo které správce získal na základě plnění uzavřené smlouvy, vyplněné závazné přihlášky, nebo poskytnutého souhlasu. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. U závazných přihlášek a smluv navíc klient poskytuje bydliště, datum narození, rodné číslo a uvádí svou zdravotní pojišťovnu, případně další údaje, které dobrovolně uvede.

2.2. Správce dále zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu pro zajištění prezentace na veřejnosti. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, věk, fotografie, videa a sportovní výsledky.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Osobní údaje zpracováváme za účelem:

  1. splnění závazku, naplnění práv a povinností správce jakožto poskytovatele sportovních služeb
  2. za účelem plnění právních povinností, které správci ukládají obecně závazné právní předpisy
  3. zpracování nezbytně nutné pro účely oprávněných zájmů správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit)

4. Kdo má přístup k údajům?

4.1. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně společností Top tenis s.r.o. Kromě společnosti Top tenis s.r.o. jsou dalšími příjemci orgány veřejné moci (např. finanční správa, ČSSZ, zdravotní pojišťovny) a další příjemci vyplývající z řádného plnění zákonné a smluvní povinnosti (např. auditoři, daňoví poradci).

4.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

4.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

5. Jak dlouho údaje zpracováváme?

5.1. Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

5.2. U osobních údajů zpracovávaných na základě poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu nebo po dobu, než je odvolán poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů.

5.3. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí správce pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je správce vázán.

5.4. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

6. Jaká jsou vaše práva?

6.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na správce a požadovat:

  1. právo na přístup ke svým osobním údajům
  2. právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
  3. právo na výmaz osobních údajů
  4. právo vznést námitku proti zpracování
  5. právo na přenositelnost údajů
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1. odst. 2. této informace.

6.2. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností správce se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Bezpečnost

7.1. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7.2. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.3. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.4. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem případně mechanickými prostředky.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Odevzdáním vyplněné a podepsané přihlášky, případně odesláním formuláře či zprávy z internetových stránek potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. Správce je oprávněn tuto informaci o zpracování osobních údajů změnit. Novou verzi informace o zpracování osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tato informace o zpracování osobních údajů je veřejně dostupná prostřednictvím webové stránky správce, slouží zejména pro informování subjektů údajů v souladu s právními předpisy upravujícími podmínky pro zpracování osobních údajů a je účinná od 25. 5. 2018.

Nachrichten

Tenisové tábory 2024

Stejně jako každý rok Vám nabízíme o letních prázdninách tenisový Profi camp ve Voticích a Příměstské tenisové tábory. Akce jsou určeny pro malé i velké tenisty, kteří nechtějí svou tenisovou raketu nechat odpočívat ani o prázdninách. Počet míst je omezen, proto... Číst více

Zvýšení DPH se nepatrně promítá do cen

Vážení klienti, v důsledku zvýšení DPH z 10% na 12% se od 1.2.2024 nepatrně zvyšují ceny pronájmů. Aktuální ceník naleznete zde. Děkujeme za pochopení.

Zimní sezóna 2023 / 2024

Zimní halová sezóna je tu a s ní dobré zprávy, ceny energií se konečně trochu pohly směrem dolů a díky tomu vám můžeme nabídnout nižší ceny než v loňském roce. Stále vám můžeme nabídnout pronájmy v atraktivních časech, tak nás neváhejte kontaktovat. Těšíme se na... Číst více

Diese Website verwendet Cookies, um ein gutes Surferlebnis zu bieten

Für das reibungslose Funktionieren dieser Website verwenden wir sogenannte „Cookies“. Cookies helfen dabei, Informationen über Ihre Aktivitäten und Präferenzen für einen bestimmten Zeitraum zu speichern. Diese Informationen werden ferner zum Zwecke der Optimierung der bereitgestellten Dienste verwendet (bessere Ausrichtung von Werbung, Analysediensten und anderen). Sie können diese Leiste verwenden, um auszuwählen, welche Arten von Cookies diese Website speichern kann. Technische Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und aller angebotenen Funktionen unerlässlich.

Diese Website verwendet Cookies, um ein gutes Surferlebnis zu bieten

Für das reibungslose Funktionieren dieser Website verwenden wir sogenannte „Cookies“. Cookies helfen dabei, Informationen über Ihre Aktivitäten und Präferenzen für einen bestimmten Zeitraum zu speichern. Diese Informationen werden ferner zum Zwecke der Optimierung der bereitgestellten Dienste verwendet (bessere Ausrichtung von Werbung, Analysediensten und anderen). Sie können diese Leiste verwenden, um auszuwählen, welche Arten von Cookies diese Website speichern kann. Technische Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und aller angebotenen Funktionen unerlässlich.

Ihre Cookie-Einstellungen wurden gespeichert.